Promocja monografii pt. “Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w latach 1950-2019”, Wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Kalisz 2021, ss. 338

Promocja monografii pt. “Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w latach 1950-2019”, Wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Kalisz 2021, ss. 338

Zaproszenie

KALISKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK
ORAZ
POLSKIE TOWARZYSTWO PENITENCJARNE
zapraszają na promocję książki pt.
CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KALISZU W LATACH 1950-2019

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r. (sobota) o godz.
16.00 w Akceleratorze Kultury w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2A

Porządek spotkania:

1. Godz. 16.00 -16.10 Powitanie gości i uczestników
Prezes KTPN, Profesor Krzysztof Jan Walczak oraz Honorowy Prezes PTP Bogdan Nowak
2. Godz. 16.15 – 16.45 Wykład okolicznościowy
Profesor Andrzej Rzepliński – Uniwersytet Warszawski, Honorowy Prezes PTP
3. Godz. 16.50 – 17.10 Modele szkolenia personelu więziennego
dr Paweł Szczepaniak – IPSiR Uniwersytet Warszawski, PTP, KTPN
4. Godz. 17.15 – 17. 45 Debata w gronie ekspertów i zebranych gości
Moderatorzy: dr Krzysztof Jędrzejak, mgr Maciej Okrasa, mgr Bogdan Nowak mgr Edward Wasilewski
5. Godz. 17.45 -18.00 Podsumowanie

Recenzje

Z recenzji autorstwa dr hab. Prof. UJ M. Sztuki

To pokaźny objętościowo tom, dokumentujący blisko siedemdziesięcioletnią działalność znaczącej dla wymiaru sprawiedliwości instytucji, powołanej z myślą o profesjonalnej formacji kadr polskiego więziennictwa. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu doczekał się tym samym dzieła upamiętniającego jego wkład w historię praktyki społecznej o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli. Na odbiór całości dzieła niewątpliwy wpływ będzie miał fakt, iż poświęcone
jest ono rzeczywistości instytucjonalnej, o której należy dziś mówić w czasie przeszłym. Dobrze się stało, że przekształceniom, jakim podlega dziś model profesjonalnego kształcenia kadry więziennej, (który to proces infrastrukturę dawnego COSSW uczynił częścią Kampusu Mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości) towarzyszy pamięć o minionych doświadczeniach instytucjonalnych. Jest to ten rodzaj pamięci, który chronić może obecnych moderatorów zmian strukturalnych w przedmiotowym obszarze przed pokusą widzenia efektu obecnych reorganizacji w kategoriach przełomu. Recenzowany zbiór tekstów może pełnić taką właśnie istotną rolę w przywracaniu właściwych proporcji
pomiędzy elementami ciągłości i zmiany w konstruowanych dziś wizjach rozwoju systemu więziennictwa”.

Z recenzji autorstwa prof. dr hab. Jana Maciejewskiego

Monografia jest oryginalnym dziełem naukowym, zawierającym autonomiczne
rozważania i swoistą narrację Autorów, osadzoną w dyskursie dziedzinowym nauk społecznych. Zawarty w treści pozycji zasób naukowy koncentruje się na interdyscyplinarnym oglądzie funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby
Więziennej w Kaliszu w latach od 1950 roku do 2019 roku. Szeroki wachlarz tak ujętych problemów w poszczególnych rozdziałach, wskazuje, iż zawarte treści monografii mogą stanowić źródło istotnej wiedzy, wynikającej z potrzeby rzetelnych
informacji naukowych dla współczesnego czytelnika. Otóż, zawarcie owych elementów (geneza i rozwój Ośrodka, opis procesu reformowania sytemu szkolenia personelu więziennego w Polsce) we wszystkich rozdziałach znacząco podnosi walor
naukowy recenzowanej monografii. Z kolei udokumentowanie osiągnięć COSSW w Kaliszu ma służyć również zachowaniu ich na kartach polskiej Penitencjarystyki. Zauważam z wielkim uznaniem, iż monografia stała się swoistym wyrazem
wdzięczności tak dla instytucji jak i osób angażujących się rozwój Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, z pożytkiem dla polskiego społeczeństwa. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, rozwijany przez
prawie 70 lat, wyposażony w zasoby profesjonalnie naukowo służące spełnianiu roli dydaktycznej, badawczej, wychowawczej i socjalnej, wobec ok. 20 tysięcznych szeregów personelu SW, szczycący się osiągnięciami dla rozwoju polskiej, a także
międzynarodowej Penitencjarystyki – w roku 2019 został zamknięty i przeniesiony na teren Ośrodka Doskonalenia Kadr w Kulach, zlokalizowanego w lesie, w odległości 2 km od wsi Wąsosz Górny w gminie Popów. Był to znaczący akt politycznych
decydentów resortu sprawiedliwości, który radykalnie zakłócił bieg historii, w zakresie naukowego rozwijania sytemu szkolenia personelu więziennego w naszym kraju.

Wystąpienie Prezesa PTP

Szanowni Państwo !

W tym uroczystym, bardzo ważnym wydarzeniu, które jest poświęcone promocji monografii pt. „Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w latach 1950 – 2019” nie mogę osobiście uczestniczyć i jest mi z tego powodu bardzo przykro…Względy rodzinne sprawiły, iż jestem daleko od kraju. Dlatego też w tej formie – w imieniu własnym, Zarządu Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego oraz członków tegoż Towarzystwa pragnę złożyć gratulacje, podziękowania tym wszystkim w których umysłach zrodził się pomysł przygotowania, opracowania i wydania monografii poświęconej instytucji państwa, która przez
blisko 70 lat kształciła, doskonaliła kadrę Służby Więziennej do pełnienia w niej różnych bardzo trudnych ról zawodowych. Przeszłość Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu jest bogata w historię nie tylko szkoleń zawodowych, lecz także doskonalenia polskiego systemu penitencjarnego szczególnie w okresie przemian ustrojowych państwa. W tym okresie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbywały się kongresy penitencjarne, sympozja, konferencje krajowe i międzynarodowe, to tutaj właśnie zaczęto prowadzić pierwsze w Polsce Podyplomowe Studia z Penitencjarystyki. Przez pewien czas w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu wydawane było z jego inicjatywy czasopismo środowiskowe, które stanowiło jedyne forum wymiany
informacji z zakresu problematyki penitencjarnej kraju. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby
Więziennej w Kaliszu gościł delegacje Służby Więziennej wielu krajów Europy Zachodniej,
jego kadra poszukiwała wzorców nowoczesnego więziennictwa i szkolenia kadry w wielu
państwach poprzez wizytacje jednostek więziennych jak i instytucji państwowych administracji
penitencjarnej.

I w końcu dla nas najważniejsza data. W 1991 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zrodził się w środowisku jego kadry pomysł powołania Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, które nawiązywało do chlubnych tradycji studenckiego ruchu penitencjarnego i dyskusyjnych klubów penitencjarnych. Polskie Towarzystwo Penitencjarne nie tylko przez prawie 30 lat korzystało z gościnności i użyczenia lokalu na siedzibę Towarzystwa, ale uczestniczyło we wszystkich przedsięwzięciach, które służyły modernizowaniu polskiego więziennictwa. Działalność COSSW w Kaliszu przechodzi do historii, jednak monografia utrwala w pamięci jego dzieje, osiągniecia, sukcesy, zaangażowanie i ofiarność wielu funkcjonariuszy i pracowników. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zniknął z mapy penitencjarnej Polski ale nie z pamięci pokoleń, które w niej pełniły służbę! Nie zniknął również z kart historii polskiej penitencjarystyki, czego dowodem jest prezentowana dziś monografia

W tej uroczystej chwili pragnę serdecznie podziękować redaktorom monografii pt. „Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w latach 1950-2019” tj. dr. Krzysztofowi Jędrzejakowi, mgr. Bogdanowi Nowakowi, mgr. Maciejowi Okrasie i dr. Pawłowi Szczepaniakowi.

Dziękuję również bardzo serdecznie recenzentom tej publikacji tj. Panu Prof. Mariuszowi Sztuce i Panu Prof. Janowi Maciejewskiemu. Dziękuję również sponsorom dzięki którym pomysł monografii mógł być zrealizowany, a dzisiaj może się odbyć jej uroczysta promocja.

Wartość i znaczenie tego dzieła polega nie tylko na upamiętnieniu dziejów Szkoły ale również na udowodnieniu, że jej najlepszych kart historii nikt nie może pominąć, ani usunąć.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego
Aldona Nawój-Śleszyński
Prezes Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

Austria, Dornbirn, 28.05.2022 r.