Publikacje

Publikacje

Józef Nawój

Wprowadzenie

Poniżej znajduje się wykaz literatury z lat 1991 – 2016 odnoszącej się do Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, który został zaprezentowany w dwóch rozdziałach. W pierwszym znajdują się pozycje, które wyjaśniają genezę powstania Towarzystwa, przybliżają cele i zadania statutowe Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Ważną częścią tego rozdziału jest kalendarium Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, w którym są zawarte opisy wydarzeń związanych z aktywnością Towarzystwa, ale nie zawsze były udokumentowane w publikacjach. Lektura ich może przybliżyć pełny obraz bogatej, różnorodnej aktywności organizacji w okresie dwudziestopięcioletniej jej historii. Nieocenione zasługi w dokumentowaniu wszystkich ważnych wydarzeń PTP należy bezwzględnie przypisać Bogdanowi Nowakowi i nadać mu tytuł Kronikarza Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Działalność Zarządu Głównego PTP oraz terenowych kół obrazują publikacje z różnych źródeł. Odrębną część cyklu literatury stanowią publikacje dotyczące dyskusyjnych klubów penitencjarnych, które działały po 1991 r. Ten zabieg jest uzasadniony bowiem wg. Statutu Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w pkt. 4 § 7 Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez powoływanie i pracę kół terenowych, sekcji, klubów penitencjarnych. W wykazie literatury znajdują się biogramy najwybitniejszych twórców i działaczy PTP oraz wspomnienia o członkach, którzy odeszli, a których pamięć dla Towarzystwa jest nieoceniona. W drugim rozdziale bibliografii znajduje się wykaz publikacji książkowej, która została wydana przez Polskie Towarzystwo Penitencjarne oraz która została wydana przy współpracy Towarzystwa. Ponadto w tej części wykazu zostały umieszczone publikacje wydane pod honorowymi auspicjami Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, których to użyczyli Towarzystwu G. i J. Koreccy. Wykaz literatury zamykają publikacje Katowickiego Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego oraz publikacje wydane pod patronatem terenowych kół Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Jeśli czytelnicy zechcieliby sięgnąć do źródeł, nurtów z których wywodzi się Towarzystwo zachęcam do lektury następujących pozycji literatury: T. Kostewicza: pt. „Studencki ruch penitencjarny – szkic do historii”[1], oraz autorstwa J. Nawoja pt. „Penitencjarne Kluby Dyskusyjne w historii polskiego więziennictwa”[2]. Obydwie pozycje zaopatrzone są w bogatą literaturę.

[1] Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego 1918 – 1988, A. Marek (red.) Warszawa 1980, s. 300 – 333.
[2] W dziesięciolecie polskiego więziennictwa. Księga Jubileuszowa, Z. Jasiński, A. Kurek, D. Widelak (red.), Opole 2008, s. 359 – 379.

I. Polskie Towarzystwo Penitencjarne w literaturze

I.1. Geneza Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

 1. Machel H., Nowak, B. Korecki J., Odezwa do sympatyków i członków Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, „Nasz Głos” 1997, Nr 6, s. 5.
 2. Nowak B., Ze studenckiego ruchu penitencjarnego do dyskusyjnych klubów i Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, [w:] J. Nawój (red.) Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko – czeskiego seminarium, Kule 7 – 8 listopada 2000 r., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Morawsko – Śląski Region Służby Więziennej w Brnie – Kurǐm, s. 207 – 209.
 3. Szczepaniak P., Polskie kongresy i sympozja penitencjarne urzeczywistnieniem ideii i dorobku ruchu penitencjarnego w Polsce, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak, P. Szczepaniak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne wczoraj i dziś. X lat działalności 1991 – 2001, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2002, s. 18 – 22.
 4. Korecki J., Droga do Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak, P. Szczepaniak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne wczoraj i dziś. X lat działalności 1991 – 2001, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2002, s.10-12.
 5. Korecki J., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, [w:] Penitencjarna przygoda czyli subiektywny obraz polskiego więzinnictwa II połowy XX wieku, Jastrzębie Zdrój 2013, s. 317 – 318.
 6. Korecki J. (2013) Nowa myśl – nowa praktyka penitencjarna. Apel do wszystkich jednostek organizacyjnych więziennictwa 18 maja 1990 r., [w:] J. Korecki (red.) Penitencjarna przygoda czyli subiektywny obraz polskiego więziennictwa II połowy XX wieku, Jastrzębie Zdrój 2013, s. 318 – 319.

I.2. Cele i zadania statutowe Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego i ich realizacja

 1. Towarzystwo Penitencjarne, „Ziemia Kaliska” 1991, Nr 29.
 2. Musidłowski R., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2000, Nr 26, s. 107 – 108.
 3. Nowak B., Polskie Towarzystwo Penitencjarne 1991 – 2001, [w:] L. Lubicki (red.) Młodociani więźniowie. Problemy współczesnej rzeczywistości penitencjarnej, Włocławek 2001, s. 12 – 14.
 4. Szczepaniak P., Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego obraz własny – czyli PTP wczoraj i dziś w opiniach działaczy, [w:] R Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne wczoraj i dzisiaj. X lat działalności 1991 – 2001, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kaliskie Towarzsytwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2002, s. 43 – 59.
 5. Polskie Towarzystwo Penitencjarne, [w:] H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 264 – 266.
 6. Musidłowski R., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, „Forum Penitencjarne” 2004, Nr 9, s. 7.
 7. Musidłowski R., Polskie Towarzystwo Penitencjarne (rola i zadania), [w:] H. Machel (red.) Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce. W poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk 2006, s. 351 – 357.
 8. Musidłowski R., Polskie Towarzystwo Penitencjarne (rola i zadania), [w:] F. Kozaczuk (red.) Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i niektórych krajach europejskich, Rzeszów 2006, s. 237 – 243.
 9. Musidłowski R., Polskie Towarzystwo Penitencjarne (rola i zadania), [w:] B. Skafiriak (red.) Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, Kraków 2007, s. 305 – 312.
 10. Nawój J., Nowak B., Polskie Towarzystwo Penitencjarne w trosce o nowoczesne więzienie, [w:] K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe, Kalisz 2013, s. 50 -70.
 11. Nawój J., Nowak B., Polskie Towarzystwo Penitencjarne w modernizowaniu więziennictwa, [w:] A. Jaworska (red.) Senior w obliczu izolacji penitencjarnej, Bydgoszcz 2013, s. 45 – 53.
 12. Nawój J., Nowak B., Polskie Towarzystwo Penitencjarne w modernizowaniu więziennictwa, [w:] P. Szczpanik P (red.) Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno – kulturowe, Warszawa 2013, s. 325 – 329.
 13. Nawój J., Nowak B., Polskie Towarzystwo Penitencjarne – w trosce o nowoczesne więziennictwo, [w:] T. Bulenda, A. Rzepliński (red.) Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Penitencjarny, Uniwersytet Warszawski, IPSiR UW, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa 2015, s. 516 – 532.

I.3. Kalendarium Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego 1991 – 2016

 1. Nowak B., Kalendarium Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego 1991 – 2001, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne. X lat działalności 1991 – 2001, PTP, KTPN, Kalisz 2002, s. 38 – 42.
 2. Nowak B., Kalendarium Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego 2001 – 2007, [w:] Musidłowski R., Nawój J., Nowak B. (red.) Biuletyn Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego 2001 – 2007, PTP, COSSW, Kalisz 2008, s. 24 – 27.
 3. Nowak B., Kalendarium Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego 1991 – 2012, [w:] K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe, PTP, COSSW, Kalisz 2013, s. 40 – 49.

I.4. Działalność Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

 1. Wasilewski E., Zjazd Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Podsumowanie 6 lat działalności, „Nasz Głos” 1997, Nr 6, s. 4.
 2. Nowak B., Walne zebranie PTP, „Nasz Głos” 1997, Nr 4, s. 10.
 3. Nowak B., Owocna Turawa, „Nasz Głos” 1997, Nr 10, s. 3.
 4. Ciasno pod celą. X lat Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, „Ziemia Kaliska” 2001, Nr 68.
 5. Musidłowski R., Z perspektywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Biuletyn 2001 – 2007, PTP, COSSW, Kalisz 2008, s. 6 – 8.
 6. Nowe władze w PTP, „Życie Kalisza” 2009, Nr 11.
 7. Matrejek J., Wybory w PTP, „Forum Penitencjarne” 2009, Nr 4, s. 3- 4.
 8. Nowak B., Debata penitencjarna, „Forum Penitencjarne: 2011, Nr 2, s. 23.
 9. Nowak B., Po Kongresie, „Forum Penitencjarne” 2011, Nr 7, s. 21.
 10. Kaliszanin prezesem Towarzystwa Penitencjarnego, „Życie Kalisza” 2011, Nr 41.
 11. Wasilewski E., 20 lat dla polskiej penitencjarystyki, „Forum Penitencjarne” 2014, Nr 8, s. 12.
 12. Wasilewski E., Delegacja PTP w Trybunale Konstytucjyjnym, „Forum Penitencjarne” 2012, Nr 1, s. 38.
 13. Wasilewski E., PTP: Podsumowanie i plany, „Forum Penitencjarne” 2012, Nr 6, s. 38.
 14. Wasilewski E., Zjazd Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, „Forum Penitencjarne” 2014, Nr 8, s. 12.
 15. Stępniak P., Otwórzmy Towarzystwo. Wywiad z Prezesem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego o działalności, planach i przezwyciężaniu trudności rozmiawał Krzysztof Kawulok, „Forum Penitencjarne” 2015, Nr 1, s. 12 – 13.
 16. Wasilewski E., Współpraca z Polskim Towarzystwem Penitencjarnym, „Forum Penitencjarne” 2016, Nr 2, s. 5.

I.5. Z działalności terenowych kół Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

 1. R.M. Nowe Koło, „Forum Penitencjarne” 2004, Nr 5, s. 4.
 2. Musidłowski R., Kolejne koło, „Forum Penitencjarne” 2005, Nr 2, s. 7.
 3. Nowak B., Koło PTP w Szczecinie, „Forum Penitencjarne” 2005, Nr 5, s. 7.
 4. Skafiriak B., Z działalności Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Zielonej Górze, [w:] B. Skafiriak (red.) Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, Kraków 2007, s. 313 – 315.
 5. Czaja A., Działalność studentów z Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Zielonej Górze, [w:] B. Skafiriak (red.) Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, Kraków 2007, s. 317– 318.
 6. Nowak B., Informacja o działalności Koła Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy COSSW w Kaliszu, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Biuletyn 2001 – 2007, Kalisz 2008, s. 9 – 10.
 7. Pich S., Sprawozdanie z działalności Koła Terenowego PTP przy Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie za 2005 r., [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Biuletyn 2001 – 2007, Kalisz 2008, s. 11.
 8. Dyl B., Informacja o dzialalności Koła Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Biuletyn 2001 – 2007, Kalisz 2008, s. 12.
 9. Seroczyński R., Sprawozdanie z działalności Koła PTP w ZK Włocławek, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Biuletyn 2001 – 2007, Kalisz 2008, s. 13 – 14.
 10. Skafiriak B., Informacja o działalności Koła Terenowego PTP w Zielonej Górze przy Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Biuletyn 2001 – 2007, Kalisz 2008, s. 15 – 16.
 11. Dębowski A., Informacja o działalności Koła Terenowego PTP w Elblągu, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Biuletyn 2001 – 2007, Kalisz 2008, s. 17 – 18.
 12. Matrejek J., Reaktywowanie Koła PTP, „Forum Penitencjarne” 2012, Nr 7, s. 39.
 13. Januś S., Rzeszowskie PTP, „Forum Penitencjarne” 2013, Nr 6, s. 34.
 14. Januś S., Rzeszowski oddział PTP, „Forum Penitencjarne” 2013, Nr 12, s. 35.
 15. Skafiriak B., Działalność Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Zielonej Górze, [w:] K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe, Kalisz 2013, s. 97- 111.
 16. Kurek A., Opolskie Koło – czyli zobaczyć zakład karny od środka, [w:] K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe, Kalisz 2013, s. 112 – 119.
 17. Damrat J. Koło Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Czarnym, [w:] K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe, Kalisz 2013, s. 120 – 122.
 18. Seroczyński R., Sprawozdanie z działalności Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Zakładzie Karnym we Włocławku, [w:] K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe, Kalisz 2013, s. 123 – 128.
 19. Januś S., Restytucja Koła Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Rzeszowie, [w:] K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe, Kalisz 2013, s. 129 – 130.

I.6. Z życia Dyskusyjnych Klubów Penitencjarnych po 1991 r.

 1. Dyskusyjne Kluby Penitencjarne, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1992, Nr 2 – 3, s. 169.
 2. Kempa A., Z życia klubów penitencjarnych. Autorytet funkcjonariusza Służby Więziennej – temat do dyskusji, „Nasz Głos” 1996, Nr 7 – 8, s. 5.
 3. Różański K., Warsztaty Poznańskiego Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1998, Nr 18, s. 140 – 143.
 4. Malec J., Znaczenie ruchu penitencjarnych klubów dyskusyjnych w obecnej sytuacji więziennictwa polskiego, [w:] J. Nawój (red.) Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko – czeskiego seminarium, Kule 7 – 9 listopada 2000 r., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny, OISW w Katowicach, Morawsko – Śląski Region Służby Więziennej w Brnie – Kurǐm, s. 201 – 212.
 5. Musidłowski R., Nie należy z idei dyskusyjnych klubów penitencjarnych zrezygnować, ani też dążyć do upowszechniania ich za wszelką cenę, [w:] J. Nawój (red.) Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko – czeskiego seminarium, Kule 7 – 9 listopada 2000 r., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny, OISW w Katowicach, Morawsko – Śląski Region Służby Więziennej w Brnie – Kurǐm, s. 213.
 6. Różański K., Po co nam dyskusyjne kluby penitencjarne, [w:] J. Nawój (red.) Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko – czeskiego seminarium, Kule 7 – 9 listopada 2000 r., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny, OISW w Katowicach, Morawsko – Śląski Region Służby Więziennej w Brnie – Kurǐm, s. 214 – 216.
 7. Kurek A., Kilka lat spotkań penitencjarnych – szkic do rozważań nad rolą dyskusyjnych klubów penitencjarnych na opolszczyźnie, [w:] J. Nawój (red.) Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko – czeskiego seminarium, Kule 7 – 9 listopada 2000 r., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny, OISW w Katowicach, Morawsko – Śląski Region Służby Więziennej w Brnie – Kurǐm, s. 217 – 219.
 8. Petruk E., W moim regionie inicjatywa powołania klubu zakończyła się niepowodzeniem, [w:] J. Nawój (red.) Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko – czeskiego seminarium, Kule 7 – 9 listopada 2000 r., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny, OISW w Katowicach, Morawsko – Śląski Region Służby Więziennej w Brnie – Kurǐm, s. 220.
 9. Leśniak S., Idea Klubu jest ponadczasowa, [w:] J. Nawój (red.) Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko – czeskiego seminarium, Kule 7 – 9 listopada 2000 r., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny, OISW w Katowicach, Morawsko – Śląski Region Służby Więziennej w Brnie – Kurǐm, s. 221.
 10. Szczepaniak P., W sprawie roli dyskusyjnych klubów penitencjarnych w moim życiu, [w:] J. Nawój (red.) Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko – czeskiego seminarium, Kule 7 – 9 listopada 2000 r., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny, OISW w Katowicach, Morawsko – Śląski Region Służby Więziennej w Brnie – Kurǐm, s. 222- 226.
 11. Nawój J., Dorobek Katowickiego Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak, P. Szczepaniak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne wczoraj i dziś. X lat działalności 1991 – 2001, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2002, s. 23 – 30.
 12. Różański K., Dyskusyjne Kluby Penitencjarne w okręgu poznańskim, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak, P. Szczepaniak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne wczoraj i dziś. X lat działalności 1991 – 2001, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2002, s. 30 – 31.
 13. Nawój J., Przeszłość i przyszłość ruchu dyskusyjnych klubów penitencjarnych, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak, P. Szczepaniak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne wczoraj i dziś. X lat działalności 1991 – 2001, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2002, s. 32 – 36.
 14. Kościelski K., Klubowe spotkania, „Forum Penitencjarne” 2005, Nr 1, s. 5 – 6.
 15. Nawój J., Czy zmierzch dyskusyjnych klubów penitencjarnych, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak (red.) Biuletyn Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego 2001 – 2007, PTP, COSSW, Kalisz 2008, s. 19 – 21.
 16. Nawój J., Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny dyskutuje o mediacji po wyroku, [w:] R. Musidłowski, B. Nowak (red.) Biuletyn Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego 2001 – 2007, PTP, COSSW, Kalisz 2008, s. 22 – 23.

I.7. Zasłużeni działacze Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

 1. Nowak B., Członkowie – założyciele Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Kaliszu, [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak, P. Szczepaniak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne wczoraj i dziś. X lat działalności 1991 – 2001, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2002, s. 70 – 71.
 2. Nowak B., Henryk Machel – naukowiec i praktyk penitencjarny, [w:] K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refeleksje i impresje jubileuszowe, PTP, COSSW, Kalisz 2013, s. 227 – 232.
 3. Gordon M., Józef Korecki – Polski Penitencjarysta i bibliograf, [w:] K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refeleksje i impresje jubileuszowe, PTP, COSSW, Kalisz 2013, s. 233 – 239.
 4. Nawój J., Penitencjarne pasje Ryszarda Musidłowskiego (1950 – 2008), K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refeleksje i impresje jubileuszowe, PTP, COSSW, Kalisz 2013, s. 243 – 254.
 5. Bulenda T., Współkreator penitencjarystyki, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, Nr 59, s. 188 – 189.

I.8. Pro memoriam

 1. Nawój J., Tadeusz Kolarczyk (1945 – 2006), „Forum Penitencjarne” 2006, Nr 7, s. 6.
 2. Pawlak K., Wspomnienie Tadeusz Karol Kolarczyk (1945 – 2006), [w:] R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak (red.) Biuletyn Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego 2001 – 2007, PTP, COSSW, Kalisz 2008, s. 86.
 3. Gordon M., Wspomnienie o Ryszardzie Musidłowskim, „Forum Penitencjarne” 2008, Nr 7, s. 2.
 4. Gordon M., Ryszard Musidłowski (1950 – 2008), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, Nr 59, s. 185 -187.
 5. Staszyszyn J., Wspomnienie o Wojciechu Knapie, „Forum Penitencjarne 2008, Nr 12, s. 6.
 6. Zagórski J., Wspomnienie o Ireneuszu Wojciechu Knapie (1957 – 2008), [w:] K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refeleksje i impresje jubileuszowe, PTP, COSSW, Kalisz 2013, s. 255 – 256.
 7. Kurek A., Niedokończona biografia. Dariusz Widelak (1963 – 2011), [w:] K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refeleksje i impresje jubileuszowe, PTP, COSSW, Kalisz 2013, s. 257 – 261.
 8. Stępniak P., Wspomnienie o profesorze Henryku Machelu, „ Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2016, Nr 90, s. 179 – 182.
 9. Nowak B., In memoriam, „Forum Penitencjarne“ 2016, Nr 5, s.7
 10. Gordon M., Pożeganie Profesora, „Forum Penitencjarne” 2016, Nr 5, s. 7.

I.9. Varia

 1. Musidłowski R., Spotkanie, którego nie było, „Forum Penitencjarne” 2003, Nr 8, s. 11.
 2. Nowak B., Penitencjarne pasje, „Forum Penitencjarne” 2006, Nr 7, s. 6.
 3. Wasilewski E., Dawnych wspomnień czar, „Forum Penitencjarne” 2007, Nr 2, s. 4 – 5.
 4. Wasilewski E., Centrum nowoczesnej myśli penitencjarnej, [w:] Szczypiorno penitencjarne. Dodatek „Kalisz” 2008, Nr 11-12.
 5. Cztery tygodnie, „Forum Penitencjarne” 2000 – Nr 1; 2001- Nr 1; 2002 – Nr 8; 2003 – Nr 1; 2003 – Nr 7; 2006 – Nr 5; 2008 – Nr 10; 2008 – Nr 11.
 6. Machel H., Jak nauka wkraczała do więzień, „Forum Penitencjarne” 2009, Nr 2, s. 28 – 29.
 7. Korecki J., Młodzi niespokojni, „Forum Penitencjarne” 2010, Nr 3, s. 26.

II. Publlikacje książkowe

II.1. Publikacje wydane przez Polskie Towarzystwo Penitencjarne

 1. Koreccy G. i J., Przestępstwa seksualne oraz zachowania seksualne osób pozbawionych wolności. Bibliografia 1987 – 1998, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Warszawa 2000.
 2. Polskie Towarzystwo Penitencjarne wczoraj i dziś. X lat działalności 1991 – 2001, R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak, P. Szczepaniak (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2002.
 3. Wspomnienia absolwentów i wykładowców COSSW w Kaliszu – Szczypiornie, B. Nowak, S. Sobczak, K. Pawlak, E. Wasilewski (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne, COSSW, Kalisz 2006.
 4. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego 2001 – 2007, R. Musidłowski, J. Nawój, B. Nowak (red.) PTP, COSSW, Kalisz 2008.
 5. 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe, K. Jędrzejak, M. Kalaman, R. Poklek (red.) PTP, COOSW, Kalisz 2013.
 6. Pawlak K. (red.) Szkolenie polskiej kadry penitencjarnej w latach 1918 – 2012, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kalisz 2014.

II.2. Publikacje wydane przy współpracy Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

 1. Nawój J. (red.), Przemoc w więzieniu. Materiały Katowickiego Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Morawsko – Śląski Region Służby Więziennej Czeskiej Republiki w Ostravie – Heřmanicach, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kule 1998.
 2. Nawój J. (red.) Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały Katowickiego Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego z polsko – czeskiego seminarium, Kule 7 – 9 listopada 2000 r., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny, OISW w Katowicach, Morawsko – Śląski Region Służby Więziennej w Brnie – Kurǐm, Kule 2000.
 3. Hołyst B., Stępniak P. (red.), Więziennictwo. Nowe wyzwania. II Kongres Penitencjarny, Centralny Zarząd Służby Więziennej, UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Warszawa – Poznań – Kalisz 2001.
 4. Musidłowski R., J. Nawój, P. Szczepaniak (red.) Mediacja po wyroku. Materiały z polsko – czeskiej konferencji zorganizowanej w Kule 12 – 14 grudnia 2002 r., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny, Polskie Centrum Mediacji – Ośrodek Mediacji w Żorach, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Morawsko – Śląski region Służby Więziennej Czeskiej Republiki, Kule 2002.
 5. Bulenda T., Knap W., Lasocik Z. (red.), Więziennictwo na początku XXI wieku. III Kongres Penitencjarny, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, IPSiR UW, Międzynarodowa Komisja Prawników – Sekcja Polska, Warszawa 2007.
 6. Rondalska D., Kalaman M. (red.) Konteksty kreowania przestrzeni polskiego więziennictwa, UAM, COSSW, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kalisz 2014.
 7. Stępniak P. (red.) Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system, UAM, COSSW, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kalisz – Poznań 2014.

II.3. Publikacje wydane pod honorowymi auspicjami Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

 1. Koreccy G. i J., Polska bibliografia penitencjarna rok 1986 (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce), Agencja Techniczno – Handlowa „Korsa” Sp z o.o., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Warszawa 2000.
 2. Koreccy G. i J., Polska bibliografia penitencjarna rok 1998 (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce), Agencja Techniczno – Handlowa „Korsa” Sp. Z o.o., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Warszawa 2000.
 3. Koreccy G. i J., Polska bibliografia penitencjarna rok 1999 (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce), Agencja Techniczno – Handlowa „Korsa” Sp. Z o.o., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Warszawa 2001.
 4. Koreccy G. i J., Polska bibliografia penitencjarna rok 1985 (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce), Agencja Techniczno – Handlowa „Korsa” Sp. Z o.o., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Warszawa 2001.
 5. Koreccy G. i J., Polska bibliografia penitencjarna rok 2000 (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce), Agencja Techniczno – Handlowa „Korsa” Sp. Z o.o., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Warszawa 2002.
 6. Koreccy G. i J., Polska bibliografia penitencjarna rok 2001 (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce), Agencja Techniczno – Handlowa „Korsa” Sp. Z o.o., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Warszawa 2003.
 7. Koreccy G. i J., Polska bibliografia penitencjarna rok 2002 (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce), Agencja Techniczno – Handlowa „Korsa” Sp. Z o.o., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Warszawa 2004.
 8. Nawój-Śleszyński A., Łuczak J. (red.) Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 9. Koreccy G. i J., Więźniowie polityczni, jeńcy i internowani w piśmiennictwie polskim lat 1985-2007, tom I i II, Kalisz – Warszawa 2018.
 10. Nawój-Śleszyński A., Leszczyńska A. (red.) Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa (w druku).

II.4. Publikacje Katowickiego Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego po 1991 r.

 1. Marten Z., Nawój J. (red.), Podmiotowość w resocjalizacji. Materiały Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego w Katowicach, Kule 2.10. 1996 r., Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Katowickiego, Katowice 1996.
 2. Cibor R., Nawój J. (red.,) Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach więziennych. Materiały Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego, Kule listopad 1997 r., Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Zakład Diagnozowania Potrzeb Społecznych Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Branicach, Międzywydziałowe Studenckie Koło Penitencjarne przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Cieszyn 1997.

II.5. Publikacje wydane pod patronatem terenowych kół Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

 1. Lubicki L. (red.) Młodociani więźniowie. Problemy współczesnej rzeczywistości penitencjarnej. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku, Polskie Towarzystwo Penitencjarne Koło Terenowe przy Zakładzie Karnym we Włocławku 16 listopada 2001 r., Zakład Karny we Włocławku, Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy Zakładzie Karnym we Włocławku, Włocławek 2001.
 2. Jaworska A., Kozłowski P. (red.), Uzależnienia chemiczne i przemoc domowa. Konteksty penitencjarne i terapeutyczne, Książka wydana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego – Koło w Czarnym, Bydgoszcz 2014.
 3. Jaworska A. (red.) Readaptacja społeczna sprawców przestępstw z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną, Książka wydana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego – Koło w Czarnym, Bydgoszcz 2015.
 4. Jaworska A. (red.) Aktywność zawodowa skazanych jako obszar oddziaływań penitencjarnych. Książka wydana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego – Koło w Czarnym, Bydgoszcz 2016.

III. Bibliografia Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego za lata 2017-2023

Aldona Nawój-Śleszyński

Wstęp

Bibliografia Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego za lata 2017-2023 obejmuje wykaz publikacji o Towarzystwie oraz wykaz publikacji książkowych wydanych przy współpracy Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego lub pod honorowymi auspicjami Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Czas ten był szczególny zarówno dla funkcjonowania jednostek penitencjarnych, jak i działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, bo naznaczony pandemią COVID-19. Aktywność działaczy Towarzystwa w latach 2020-2022 była zagrożona narażeniem się na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Przed pandemią Polskie Towarzystwo Penitencjarne zaznaczyło swój udział w uczczeniu  100 – letniej rocznicy powołania Służby Więziennej  m.in. współorganizując  VI Kongres Penitencjarny. W czasie trwającej pandemii w 2001 r. upłynęło 30 lat od powołania do życia tej organizacji pozarządowej wywodzącej się ze studenckiego ruchu penitencjarnego oraz dyskusyjnych klubów penitencjarnych, które w latach realnego socjalizmu wpływały na modernizację polskiego systemu penitencjarnego. Dotychczasowy dorobek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego obrazuje Księga Jubileuszowa 1991-2016 pt. „Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej”. Ciąg dalszy działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przybliży bibliografia za lata 2017-2023.

III.1. Polskie Towarzystwo Penitencjarne w literaturze w latach 2017- 2023

 1. Matrejek J., Wybrane władze Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, „Forum Penitencjarne” 2017, Nr 7, s. 6.
 2. Pomiankiewicz J., Recenzja książki: Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej. Księga Jubileuszowa 1991-2016, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017, Nr 95, s. 145-184.
 3. Nowak B., Alfabet wspomnień. Ludzie z Towarzystwa, (w:) J. Nawój, R. Poklek (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej. Księga Jubileuszowa 1991-2017, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2017, s. 157- 178.
 4. Łapiński P., Głuch J., Sukces, czy szansa? Refleksje o genezie i perspektywie działalności Sekcji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, (w:) J. Nawój, R. Poklek (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej. Księga Jubileuszowa 1991-2017, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2017, s. 124-136.
 5. Gordon M., Henryk Machel – człowiek i dzieło, (w:) J. Nawój, R. Poklek (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej. Księga Jubileuszowa 1991-2017, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2017, s. 179 -191.
 6. Nowak B., Mundurowi na Uniwersytecie w Łodzi, (w:) J. Nawój, R. Poklek (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej. Księga Jubileuszowa 1991-2017, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2017, s. 64 -65.
 7. Werbiński J., Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Kalendarium 2014-2016, (w:) J. Nawój, R. Poklek (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej. Księga Jubileuszowa 1991-2017, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2017, s. 67 -69.
 8. Jaworska A., Bartkowska E., Relacja z działalności Terenowego Koła PTP w Czarnym, (w:) J. Nawój, R. Poklek (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej. Księga Jubileuszowa 1991-2017, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2017, s. 59 – 64.
 9. Zieliński P., Świętokrzyskie debaty, „Forum Penitencjarne” 2017, Nr 7, s. 6.
 10. Nowak B., Recenzja książki: Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych pod red. A. Nawój – Śleszyński i J. Łuczak, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017, Nr 97, s. 115-122.
 11. Leszczyńska A., Sprawozdanie z I Ogólnokrajowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017, Nr 97, s. 123-133.
 12. Wasilewski E., Porozumienie o współpracy w Kaliszu, „Forum penitencjarne” 2018, Nr 9, s. 4.
 13. Linder G., O polskiej penitencjarystyce, „Forum Penitencjarne” 2018, Nr , s. 4-5.
 14. Leszczyńska A., Studenci o współczesnych problemach penitencjarnych, „Forum Penitencjarne” 2019, Nr 1, s. 34.
 15. BDGSW, VI Kongres Penitencjarne „Forum Penitencjarne” 2019, Nr 2, s. 4-5.
 16. Fedorowicz I., Linder G., Łupińska A., VI kongres Penitencjarny, „Forum Penitencjarne” 2019, Nr 3, s. 8-9.
 17. Nawój-Śleszyński A., Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości państwa (VI Kongres Penitencjarny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie 6-8 lutego 2019 r.), (sprawozdanie z kongresu),” Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2019, Nr 104, s. 127-145.
 18. Nawój J., Nowak B., Polskie Towarzystwo Penitencjarne w stulecie polskiego więziennictwa, (w:) T. Bulenda, A. Nawój-Śleszyński (red.) Polski System Penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości. VI Kongres Penitencjarny, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa 2020, s. 679-688.
  VI Kongres Penitencjarny – Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości państwa: sw.gov.pl /aktualnosci/ centralny- zarzad – sluzby – wieziennej – VI – kongres- penitencjarny—polski- system- penitencjarny – w- stulecie – odzyskania – niepodleglosci -panstwa (dostęp: 28.10.2023).
  VI Kongres Penitencjarny: sw.gov.pl/aktualnosci/ osrodek- sluzby- wieziennej -w – popowie—VI- kongres- penitencjarny (dostęp: 28.10.2023).
 19. Korecki J., Polskie Towarzystwo Penitencjarne, (w:) J. Korecki, Penitencjarne remanenty czyli co pozostało z tamtych lat, Warszawa 2021, s. 131-140.
 20. Pomiankiewicz J., Wspomnienie. Karol Pawlak (1938-2021) „The Prison Systems Review” 2021, Nr 111, s. 125-128.
 21. Pomiankiewicz J. Recenzja. Książki: Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości. VI Kongres Penitencjarny pod redakcją naukową: T. Bulenda, A. Nawój – Śleszyński, „The Prison Systems Review” 2021, Nr 112, s. 155-158.
 22. Nawój-Śleszyński A., Od studenckiego naukowego ruchu penitencjarnego do Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego – drogi modernizowania polskiego więziennictwa (w:) B. Błoński, L. Chojniak, B. Gruszczyńska, A. Kosyło, K. Witkowska – Rozpara, D. Woźniakowska – Fajst (red.) O wolność i prawo. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 954-967.
 23. Pilecki G. (2022), COSSW w Kaliszu zniknął z mapy penitencjarnej Polski , ale nie zniknął z pamięci pokoleń, które pełniły w nim służbę: zyciekalisza.pl/artykul/-COSSW-w -Kaliszu- zniknal/ 1313626 (dostęp:19.10.2023).
 24. Nawój-Śleszyński A., Wspomnienie. Jan Szałański ( 1938-1923), „Law-Education-Security” 2023, Nr 119, s. 377-282.
  O problemach resocjalizacji w polskim więziennictwie – na konferencji w Kaliszu (2023), zyciekalisza pl./artykuly /- o-problemach -resocjalizacji 14 467 (dostęp: 14.10.2023).
  Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie – 15 czerwca, Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu: ipsir.uw.edu.pl/aktualne – problemy -resocjalizacji- w – polskim-wieziennictwie- 15czerwca- centrum- organizacji -pozarzadowych – w kaliszu (dostęp: 14.10.2023).
 25. Nawój-Śleszyński A., Nawój J., Kongresy, sympozja naukowe w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w kształtowaniu nowoczesnego modelu więzienia (w druku).
 26. Pilecki G., Monografia kaliskiego COSSW, „Życie Kalisza” 2022, Nr 24, s. 14.
  Niezwykły eksperyment w Kaliszu , „Życie Kalisza” 2023, Nr 16, s. 9.

III.2. Publikacje książkowe 2017-2023

 1. Nawój J., Poklek R., (red.) Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej. Księga Jubileuszowa 1991-2016, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2017.
 2. Nawój-Śleszyński A., Łuczak J., (red.) Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, Łódź 2017.
 3. Korecki J., Korecka G., Więźniowie polityczni, jeńcy, internowani w piśmiennictwie polskim lat 1985-2007. t. I Bibliografia, t. II, Indeksy do bibliografii t. I. Warszawa- Kalisz 2018.
 4. Nawój-Śleszyński, Leszczyńska A. (red.), Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa, Łódź 2019.
 5. Nawój-Śleszyński A., Niewiadomska – Krawczyk M. (red.), Oddziaływania wobec skazanych na karę pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym, Łódź 2020.
 6. Nawój-Śleszyński A., Bulenda T. (red.), Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości. VI Kongres Penitencjarny, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Warszawa 2020.
 7. Jędrzejak K., Nowak B., Wasilewski E., Okrasa M. (red.), Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej 1950-2019, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2022.