Statut Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

Statut Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Penitencjarne” zwane dalej „Towarzystwem”.

§ 2.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kalisz.

§ 4.

Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Polskie Towarzystwo Penitencjarne” i może posiadać
odznakę organizacyjną.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 5.

Towarzystwo ma na celu:

 1. upowszechnianie dorobku nauk penalnych, w tym zwłaszcza pedagogiki, psychologii, socjologii w zakresie przydatnym w wykonywaniu środków karnych wiążących się z pozbawieniem wolności oraz prawa penitencjarnego i kryminologii;
 2. wspieranie działalności placówek penitencjarnych takich jak: zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze dla nieletnich oraz pracy kuratorów sądowych;
 3. udzielanie promocji inicjatywom, propozycjom i wnioskom zmierzającym do usprawnienia pracy placówek penitencjarnych;
 4. przygotowanie opinii i stanowisk w przedmiocie zmian w prawie penitencjarnym i zmian w rozwiązaniach dotyczących pracy placówek penitencjarnych oraz organizowanie w tej sprawie dyskusji środowiskowych;
 5. upowszechnianie doświadczeń placówek penitencjarnych i doświadczenia własnego swych członków;
 6. informowanie społeczeństwa o problemach związanych i wykonywaniem kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania, umieszczenia nieletnich w zakładach poprawczych i prowadzenia sądowego dozoru kuratorskiego;
 7. współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami współuczestniczącymi w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i umieszczenia w zakładzie poprawczym;
 8. prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki penitencjarnej i współdziałanie z instytucjami i innymi stowarzyszeniami prowadzącymi takie badania.

§ 6.

 1. Towarzystwo opiera swoja działalność na pracy społecznej swych członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

§ 7.

Towarzystwo realizować będzie swoje cele w szczególności za pomocą:

 1. organizowania zebrań otwartych, odczytów i dyskusji, spotkań z przedstawicielami placówek penitencjarnych, administracji państwowej i samorządowej oraz z pracownikami nauki;
 2. organizowania wzajemnej wymiany doświadczeń wśród swoich członków;
 3. publikowania opracowań własnych i upowszechniania dorobku piśmiennictwa penitencjarnego polskiego i zagranicznego;
 4. powoływania i pracy kół terenowych, sekcji, klubów dyskusyjnych;
 5. inicjowania i organizowania wymiany z zagranicznymi stowarzyszeniami o celach zbliżonych do realizowanych przez Towarzystwo;
 6. wydawania własnych publikacji.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

Towarzystwo zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 9.

 1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy
  ukończyli 18 lat oraz cudzoziemcy stale zamieszkujący w Polsce.
 2. Członków przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia.
 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka Towarzystwa zainteresowanemu służby w terminie
  30 dni odwołanie do Walnego Zebrania.

§ 10.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, organizacja lub instytucja przyczyniająca się do realizowania celów Towarzystwa.
 2. Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Towarzystwa.

§ 11.

Członkiem honorowym może być mianowana przez Walne Zebranie Towarzystwa osoba fizyczna zasłużona szczególnie w realizacji celów Towarzystwa.

§ 12.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. brać udział w zebraniach Towarzystwa i innych formach jego działalności,
  2. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
  3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa,
  4. korzystać z urządzeń i efektów działalności Towarzystwa,
  5. nosić odznakę organizacyjną.
 2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
  1. branie udziału w działalności Towarzystwa i realizowanie jego celów,
  2. opłacanie wpisowego i regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13.

Członek wspierający będący osobą fizyczną oraz przedstawiciel członka wspierającego będącego osobą prawną lub instytucją mogą uczestniczyć w działalności Towarzystwa, a w szczególności brać udział z głosem doradczym w zebraniach; nie może wybierać ani być wybieranym do władz
Towarzystwa.

§ 14.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego; nie ma obowiązku opłacenia wpisowego ani płacenia składek członkowskich.

§ 15.

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa,
 2. skreślenie z listy członków,
 3. wykluczenie z Towarzystwa,
 4. śmierci członka zwyczajnego bądź honorowego.

§ 16.

 1. Skreślenie z listy członków następuje z powodu nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez członka zwyczajnego – mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.
 2. Wykluczenie z Towarzystwa następuje prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i władze Towarzystwa

§ 17.

 1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są koła, które powołuje Zarząd Towarzystwa, określając teren ich działania.
 2. Koło powinno zrzeszać siedmiu członków.

§ 18.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie członków,
 2. Zarządy,
 3. Komisje Rewizyjne,
 4. Sąd Koleżeński Towarzystwa.

§ 19.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Towarzystwa należy:
  1. uchwalenie programów działania Towarzystwa,
  2. uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz ocena działalności Towarzystwa,
  4. wybór Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa i uchwalanie regulaminów ich działalności,
  5. podejmowanie uchwał istotnych dla działalności Towarzystwa, określanie zasad ustalania wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
 2. W wypadku, gdy liczba członków stowarzyszenia przekracza 150 osób, członkowie są reprezentowani na Walnym Zebraniu przez delegatów wybranych w czasie walnych zebrań w kołach i w proporcji jeden delegat na pięciu członków; mandaty delegatów są ważne przez czas trwania kadencji władz Towarzystwa.

§ 20.

Do kompetencji Walnych Zebrań członków w kołach należy:

 1. uchwalanie programów swego działania,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności swoich Zarządów i Komisji Rewizyjnych,
 3. wybór Zarządów i Komisji Rewizyjnych kół,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie swej działalności.

§ 21.

 1. Walne zebranie członków Towarzystwa i kół zbiera się raz na dwa lata; zwołuje je właściwy Zarząd.
 2. Na wniosek 1/4 liczby członków Towarzystwa i kół odpowiedni Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zebranie w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.
 3. W wypadku nie zwołania walnego zebrania w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, zwołuje je właściwa Komisja Rewizyjna w terminie 14 dni od upływu terminu, w którym walne zebranie powinno być zwołane.

§ 22.

 1. Uchwały walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością (50% + 1 głos), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
 2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym; na wniosek co najmniej 1/10 obecnych odbywa się
  głosowanie tajne.
 3. Wyborcy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 23.

 1. Zawiadomienie o terminie walnego zebrania musi być rozesłane na piśmie na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia obrad; w zawiadomieniu podaje się dwa terminy zebrania.
 2. Uchwały podejmowane w drugim terminie walnego zebrania są prowadzone bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 24.

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5–7 członków a zarządy kół z 3–5 członków.
 2. Zarządy wybierają spośród siebie prezesa, zastępcę prezesa i sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się co najmniej dwa razy do roku.
 4. Zarząd Towarzystwa może powołać swoje Prezydium.

§ 25.

 1. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa i kół należy zwłaszcza:
  1. realizacja programów działania uchwalonych przez walne zebrania oraz uchwał walnych zebrań,
  2. ustalanie projektu budżetów,
  3. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
  4. zwoływanie walnych zebrań.
 2. Do kompetencji zarządu Towarzystwa należy ponadto:
  1. powoływanie i rozwiązywanie kół terenowych,
  2. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.

§ 26.

Zarządy Towarzystwa reprezentują Towarzystwo wobec organów władz i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji i innych stowarzyszeń i są uprawnione do zawierania umów, zaciągania zobowiązań i udzielania członkom stosownych pełnomocnictw w ramach prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej.

Umowy i zobowiązania podpisywane są przez dwóch członków zarządu, natomiast w zakresie rozliczeń finansowych umowy i zobowiązania podpisują również członek zarządu lub pełnomocnik odpowiedzialny za rozliczenia finansowe. Ustanawiając pełnomocników zarząd określa na piśmie granice ich umocowania.

§ 27.

 1. Komisje Rewizyjne Towarzystwa i kół sprawują nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności w jednostkach organizacyjnych Towarzystwa.
 2. Do kompetencji komisji rewizyjnych należy, zwłaszcza:
  1. nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowo-księgowej Zarządów,
  2. kontrola zgodności działalności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
  3. kontrola legalności, celowości i prawidłowości działalności gospodarczej i prowadzenia dokumentacji księgowo-finansowej,
  4. przedstawianie walnym zebraniom sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami, w tym także z wnioskami o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
   Zarządowi.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3–5 członków wybranych przez walne zebranie i wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu.

§ 28.

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa należy: rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Towarzystwa, dotyczących nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz powstałych w związku z działalnością w Towarzystwie.
 2. Sąd Koleżeński po rozpatrzeniu sprawy wydaje orzeczenie, w którym może uwolnić członka od stawianych mu zarzutów albo orzekając o winie:
  1. udzielić upomnienia lub nagany,
  2. zawiesić w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
  3. wykluczyć z Towarzystwa.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego członkowi przysługuje, w ciągu 30 dni, prawo odwołania się do Walnego Zebrania Towarzystwa.
 4. Sąd Koleżeński składa się z 3–7 członków wybranych przez Walne Zebranie Towarzystwa i wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 29.

Kadencja władz Towarzystwa trwa 2 lata.

§ 30.

W razie potrzeby składy zarządów, komisji rewizyjnych i Sądu Koleżeńskiego mogą być uzupełnione przez dokooptowanie brakujących członków. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego pochodzącego z wyboru.

§ 31.

Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje społeczne w miarę potrzeby i w ramach preliminarza budżetowego. Zarząd Towarzystwa może zatrudniać płatny fachowy personel pomocniczy. Sekretarz zarządu Towarzystwa może swą funkcję pełnić odpłatnie.

Rozdział V

Fundusze i majątek Towarzystwa

§ 32.

 1. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  2. wpływy z działalności statutowej,
  3. darowizny, spadki, zapisy i dotacje,
  4. nawiązki orzekane przez sądy,
  5. wpływy pochodzące z ofiarności publicznej,
  6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo,
  7. inne dochody uzyskiwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Towarzystwo może, posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

§ 33.

 1. Zarząd Towarzystwa i zarządy kół zarządzają swym majątkiem i pokrywają niezbędne wydatki Towarzystwa zgodnie z rocznymi preliminarzami budżetowymi, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w § 26.
 2. Zarządy kół odprowadzają na rzecz Zarządu Towarzystwa 20% uzyskiwanych funduszy.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 34.

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej polowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 35.

Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do
głosowania.

§ 36.

 1. Wniosek w sprawie zmiany statutu lub w sprawie rozwiązania się Towarzystwa musi być zgłoszony do Zarządu Towarzystwa co najmniej na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Towarzystwa i umieszczony w porządku obrad tego zebrania.
 2. Głosowanie nad wnioskiem o zmianie statutu lub rozwiązanie się Towarzystwa odbywa się w sposób tajny.

§ 37.

Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa, Walne Zebranie Towarzystwa podejmują uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną.


Możesz również pobrać Statut w postaci pliku .pdf